1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi, nimi on Etsijäkoiraliitto ry, epävirallinen lyhenne EKL ja kotipaikka Helsinki. Liiton toimialueena on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

2. Liiton kieli on suomi.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on edistää mahdollisuuksia ja kehittää keinoja kadonneiden lemmikki- ja kotieläimien  löytämiseksi ja ehkäistä niiden katoamista. Liitto toimii etsijäkoiraharrastajien yhdyssiteenä toimialueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto järjestää jäsenilleen etsijäkoiratoimintaan liittyvää koulutusta ja kursseja. Liitto kouluttaa ja testaa puhdasrotuisia ja myös monirotuisia etsijäkoiria sekä kouluttaa näiden ohjaajia, järjestää etsijäkoirakokeita, neuvoo ja opastaa lemmikkien omistajia lemmikkien katoamistilanteiden varalta, etsii kadonneita lemmikkejä ilman palkkiota sekä järjestää valistus- ja neuvontatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Liitto voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Liitto voi järjestää huvitilaisuuksia ja muuta yhdistyslain 5 §:n mukaista toimintaa. Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

4. Liitto voi kuulua johonkin toiseen järjestöön.

5. Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Liiton tarkoituksen ja säännöt.

Perhejäseneksi voi liittyä, jos joku samasta taloudesta on varsinainen jäsen.

Yhteisöjäseneksi ilman äänivaltaa hallitus voi hyväksyä etsijäkoiratoiminnan hyväksi toimivia oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.

Liiton hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja yhteisöjäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Liiton kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi Liitosta 30 päivän kuluttua maksukehotuksen eräpäivästä.

Hallitus voi erottaa jäsenen Liitosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Liittoa tai ei enää täytä laissa taikka Liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen.

9. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/

tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11. Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liiton kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla, kullakin yksi (1) ääni.

Jäsen tai perhejäsen ei voi valtakirjalla siirtää äänioikeuttaan toiselle.

Yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

12. Liiton kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, ilmoituksella jäsenlehdessä tai Liiton Internet-sivustolla.

13. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi, hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä.

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos Liitto puretaan, on sen varat käytettävä Liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15. Muilta osin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.