Etsijäkoiraliiton (EKL/Liitto) toimintaa ohjaa yhdistyslaki, yhdistyksen omat säännöt, mutta myös yhteisesti hyväksytyt arvot. Yhdistyksen arvojen, tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden tarkoituksena on ohjata liiton ja sen jäsenten toimintaa liiton tarkoituksen ja arvojen mukaisesti.  

Etsijäkoiraliittoon liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan liiton arvoja, toimintaperiaatteita ja hyviä yhdistystapoja. 

ETSIJÄKOIRALIITON TAVOITTEET

Tehdä ennaltaehkäisevää työtä karkaamisen välttämiseksi
Liiton tavoitteena on jakaa tietoa eläinten karkaamisten ennaltaehkäisystä, ohjeistaa ja neuvoa karkureiden omistajia sekä tarjota mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan koordinaattori- ja/tai koirakkoapua karkurin etsintöihin. EKL edistää yhdistyksen tunnettuutta tiedottaen, järjestämällä luentoja ja osallistumalla tapahtumiin.

Edistää hyvää koiranpitoa ja harrastusta 
Liiton tarkoituksena on edistää toisten kunnioittamista ja vastuullisuutta, innostaen ja kannustaen harrastajia kehittymään ja toimimaan yhdessä.
Mahdollistaa jäsenistön omien tavoitteiden mukaista kehittymistä tarjoamalla säännöllistä ja hyvätasoista koulutusta. Etsijäkoiran koulutus perustuu aina positiiviseen vahvistamiseen, eikä koulutuksessa koskaan käytetä väkivaltaisia menetelmiä. Sairasta koiraa ei koskaan kouluteta tai käytetä töissä. Etsijäkoiraliitto noudattaa kaikissa toimissaan eläinsuojelulain ja -asetusten vaatimuksia.  

Edistää avointa ja rehellistä yhdistystoimintaa 
Etsijäkoiraliitto on kadonneiden eläinten omistajien neuvontaan ja karkurien etsintään keskittynyt järjestö, jonka toiminta on avointa, aloitteellista ja läpinäkyvää sekä asiakasta kunnioittavaa ja luottamuksellista. 

ETSIJÄKOIRALIITON ARVOT

Huolenpito
Etsijäkoiraliitto on vapaaehtoisjärjestö, jonka olemassa olon perustana on kaikkien sen toimijoiden halu auttaa tuloksekkaasti karkureita ja niiden omistajia. Tämä onnistuu, kun toimimme vastuullisesti asiantuntemuksemme ja kokemuksemme pohjalta.
Etsijäkoiraliitolle huolenpito tarkoittaa myös koirien, ihmisten ja ympäristön kunnioittamista. Huolehdimme myös jäsenistömme hyvinvoinnista tasapuolisuuden, yhdenvertaisuuden, reiluuden ja avoimuuden hengessä.
Edistämme yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ja toimimme avoimesti ja synergiaetuja hakien. 

Asiantuntemus

Toimintamme perustana on vahva asiantuntemus ja pitkä kokemus eläinetsinnästä. Toimimme ainoastaan valmiilla ja koulutetuilla koirakoilla, koordinaattoreilla ja puhelinneuvojilla.
Asiantuntemus edellyttää toimintaperiaatteiden noudattamista sekä omien rajojensa ja kykyjensä tuntemista. Jokaisen on kaikessa toiminnassaan oltava rehellinen osaamisestaan itselle ja muille sekä tarvittaessa pyydettävä apua.  Asiantuntemus edellyttää myös muiden ammattitaidon kunnioittamista sekä oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 
Liittona vastaamme sekä sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään koirakoiden, kouluttajien ja koordinaattoreiden taitojen ylläpitämistä. Omien taitojensa ylläpitämisestä vastaa myös jokainen itse. 

Tekemisen ilo

Tarjoamme harrastamisen iloa, luonnossa liikkumista sekä edistämme harrastuksella henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja tekemisen iloa ikään, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan, koiran rotuun, roduttomuuteen, kokoon ja ikään katsomatta. Jäsenet toimivat yhdessä yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Jokainen, joka sitoutuu arvoihimme, toimintaperiaatteisiimme ja sääntöihimme on tervetullut mukaan toimintaan. 

ETSIJÄKOIRALIITON TOIMINTAPERIAATTEET
Jokainen EKL:n jäsen ymmärtää olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja edustavansa toiminnassaan Etsijäkoiraliittoa. Jäsenen on oltava kaikessa toiminnassaan lojaali liiton periaatteille ja arvoille, mutta myös toisia jäseniä kohtaan. 
Jokainen on omalla käytöksellään vastuussa liiton yhteishengestä ja hyvästä ilmapiiristä.
Mikäli jäsen toimii liiton arvoja tai toimintaperiaatteita vastaan tai muuten vaarantaa yhdistyksen hyvää mainetta, uskottavuutta tai luotettavuutta, voidaan jäsenelle määrätä rangaistus tai erottaa liitosta. Vastavuoroisesti liitto sitoutuu aktiiviseen yhteistyöhön jäsenten kanssa tarjoamalla koulutusta ja tukea sekä erilaisia materiaaleja ja työkaluja toimintaan. 

Luottamustehtävissä toimivien toimintaperiaatteet: 

Etsijäkoiraliiton luottamustehtäviksi lasketaan hallituksen ja koulutus- ja etsintätyöryhmän jäsenenä, kouluttajana, etsintäavustajana, koordinaattorina sekä puhelinpäivystäjänä toimivat. Kaikki luottamustehtävissä toimivat henkilöt vastaavat omalta osaltaan toiminnan pyörittämisestä ja kehittämisestä sekä edistävät yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista. Luottamustoimissa olevien henkilöiden on käyttäydyttävä sekä toimessaan että yksityiselämässään tehtävänsä edellyttämällä tavalla siten, ettei yhdistyksen tai liiton arvot siitä kärsi.
Etsijäkoiraliiton luottamustoimessa toimiessaan henkilö arvostaa toimintaansa ja ymmärtää toimivansa tehtävässä yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi. Hänen tulee aina toimia avoimesti ja rehellisesti.
Etsijäkoiraliiton luottamustehtävissä toimivien henkilöiden tulee olla sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan arvojen edellyttämällä tavalla. Henkilöiden tulee myös noudattaa vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta asiakkaiden asioista. 
Luottamustoimiin uudet jäsenet hyväksytään hallituksessa tai etsintä- ja koulutustyöryhmässä.  

Hallituksen toimintaperiaatteet: 

Hallituksen jäsenten tavoitteena on omalla toiminnallaan edistää yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä. Etsijäkoiraliiton hallitus huolehtii siitä, että tiedottaminen jäsenille on selkeää ja avointa sekä siitä, että kaikki yhdistyksen piirissä toimivat tietävät Etsijäkoiraliiton arvot ja säännöt sekä noudattavat niitä. 

Koulutus- ja etsintätyöryhmän toimintaperiaatteet: 

Työryhmän tavoitteena on omalla toiminnallaan ylläpitää koulutuksen ja etsintöjen laatua sekä vastata koirakoiden ja toiminnan kehittämisestä. Työryhmä huolehtii siitä, että tiedottaminen hallitukselle on selkeää ja avointa. 

Hallituksen ja työryhmän jäsenet ovat:

  • vaitiolo- ja salassapitovelvollisia

  • lojaaleja yhdistykselle

    sitoutuneet noudattamaan hyvää käytöstä ja asiallista viestintää edustaessaan yhdistystä 

    sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja arvoja 

Kouluttajat: 

Kouluttajien tavoitteena on omalla toiminnallaan mahdollistaa jäsenten säännöllinen treenaaminen ja koirakoiden kehittyminen. Liiton kouluttajana toimiminen perustuu luottamukseen. Kouluttajilta odotetaan hyvää käytöstä, sitoutuneisuutta noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä lojaalisuutta liittoa kohtaan. Etsijäkoiraliiton kouluttaja ei koskaan kouluta eläinetsintää muualla kuin liitossa, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Kouluttajalla on vaitiolovelvollisuus kaikkiin koulutustilanteisiin liittyvissä asioissa.  

Etsintäavustajat, koordinaattorit, päivystäjät ja koirakot: 

Neuvontaa tehdään ammattitaidolla ja ylpeydellä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Neuvontaa tehdään myös omien tietojen ja taitojen rajoissa, eikä vaaranneta omalla tietämättömyydellä karkurien hyvinvointia. Mikäli ei omaa tarvittavia tietoja, tulee aina olla yhteydessä kokeneempiin.  
Etsijäkoiraliitto käyttää etsinnöillä ainoastaan valmiita ja tasotestattuja koirakoita.  


 
Etsijäkoiraliitto ry
Hallitus