1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi, nimi on Etsijäkoiraliitto ry, epävirallinen lyhenne EKL ja kotipaikka Helsinki. Liiton toimialueena on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

2. Liiton kieli on suomi

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on edistää mahdollisuuksia ja kehittää keinoja kadonneiden lemmikki- ja kotieläimien löytämiseksi ja ehkäistä niiden katoamista. Liitto toimii etsijäkoiraharrastajien yhdyssiteenä toimialueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto järjestää jäsenilleen etsijäkoiratoimintaan liittyvää koulutusta ja kursseja. Liitto kouluttaa ja testaa puhdasrotuisia ja myös monirotuisia etsijäkoiria sekä kouluttaa näiden ohjaajia, järjestää etsijäkoirakokeita, neuvoo ja opastaa lemmikkien omistajia lemmikkien katoamistilanteiden varalta, etsii kadonneita lemmikkejä ilman palkkiota sekä järjestää valistus- ja neuvontatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi Liitto voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Liitto voi järjestää huvitilaisuuksia ja muuta yhdistyslain 5 §:n mukaista toimintaa. Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

4. Liitto voi kuulua johonkin toiseen järjestöön.

5. Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Liiton tarkoituksen ja säännöt, tavoitteet, arvot ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuu noudattamaan liiton hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

Perhejäseneksi voi liittyä, jos joku samasta taloudesta on varsinainen jäsen.

Ainaisjäseneksi pääsee suorittamalla kertamaksuna kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Kannatusjäseneksi voivat liittyä etsijäkoiratoiminnasta kiinnostuneet yhdistykset, oikeustoimikelpoiset yhteisöt tai yksityishenkilöt, jotka haluavat tukea liiton toimintaa ja sitoutuvat maksamaan liiton hallituksen vuosittain vahvistaman kannatusmaksun.

Yhteisöjäseneksi ilman äänivaltaa hallitus voi hyväksyä etsijäkoiratoiminnan hyväksi toimivia oikeustoimikelpoisia yhteisöjä.

Liiton hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenet ja yhteisöjäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Liiton kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Kurinpidollinen menettely

Jos jäsen toimii lain tai liiton sääntöjen, tarkoitusperien tai arvojen vastaisesti, aiheuttaa vahinkoa liitolle tai jos jäsen laiminlyö säännöissä määrättyjen liiton toimintaperiaatteiden mukaisten velvollisuuksien täyttämisen, voi liiton hallitus erottaa jäsenen. Lievemmistä rikkomuksista hallitus voi antaa varoituksen, erottaa määräajaksi luottamustoimesta tai määräajaksi kieltää osallistumasta liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Päätöksen asiasta tekee liiton hallitus. Liiton hallituksen velvollisuus on kuulla asianomaista henkilöä ennen rangaistuksen määräämistä. Vakavista rikkeistä erottaminen astuu voimaan heti. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

7. Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan 14 vuorokauden sisällä eräpäivästä, katsotaan hänet eronneeksi Liitosta. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä, kannatusjäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta.

9. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksella on oikeus tarvittaessa perustaa erillisiä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät sekä toimikaudet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen.

10. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

11. Toiminnantarkastaja

Liiton toimintaa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan

12. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13. Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liiton kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä, ainaisjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla, kullakin yksi (1) ääni.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti tai sähköpostitse antamallaan valtakirjalla yhdistyksen muun varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Valtakirjat on esitettävä tarkastettvaksi ennen kokouksen alkamisita. Kukin varsinainen jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään yhtä (1) yhdistyksen jäsentä.

Kannatus-, perhe- ja yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14. Liiton kokousten koollekutsuminen ja järjestäminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, ilmoituksella jäsenlehdessä tai Liiton Internet-sivustolla.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

15. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan Liiton puheenjohtajaksi, hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä.
  9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) vararoiminnantarkastaja.
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16. Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos Liitto puretaan, on sen varat käytettävä Liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslaki ja muita yhdistyksen toimintaa koskevia säännöksiä.